Hotline: 0764 145 456

Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12

Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc Hội 

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/luat-attp-55qh12.pdf