Hotline: 0764 145 456

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y Tế Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y Tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/Q%C4%90%2046-2007qdbyt.pdf