Hotline: 0764 145 456

Quy định về việc tăng hạn sử dụng của sản phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012, vì vậy không có căn cứ để xem xét việc TĂNG HẠN SỬ DỤNG đối với các sản phẩm đã hết hạn sử dụng ghi trên nhãn và trên nhãn thể hiện hạn sử dụng là "sử dụng tốt nhất trước ngày".

Xem file công văn ⇒ http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/3583_CV%202487-quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ve%20viec%20t%C4%83ng%20h%E1%BA%A1n%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20sp.pdf

Nguồn: Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm TPHCM.